Werkwijze

Gastouderbureau Rosmalen e.o. hanteert duidelijke richtlijnen voor de opvang en selecteert (aspirant-)gastouders zorgvuldig. Wij stimuleren gastouders om hun deskundigheid verder te ontwikkelen.

De Wet Kinderopvang bepaalt dat gastouderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. GOB Rosmalen houdt nauwlettend in de gaten of de opvang bij gastouders met wie wij samenwerken, aan alle gestelde eisen voldoet.

Ouders die hun kind toevertrouwen aan de zorg van een gastouder moeten erop kunnen vertrouwen dat de gastouder deze zorg op een verantwoorde wijze kan leveren. Het gastouderbureau selecteert op met name opvoedkundige capaciteiten, verantwoordelijkheidsgevoel, motivatie en ervaring.

Een gastouder verzorgt en begeleidt maximaal 6 kinderen tot 13 jaar ( basisschool). Er mogen 5 kinderen onder de 4 jaar tegelijkertijd worden opgevangen.. Hiervan mogen er 4 kinderen onder 2 jaar tegelijkertijd aanwezig zijn waarvan 2 baby's (0 jaar),incl eigen kinderen. Gastouders krijgen de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering en worden begeleid door het gastouderbureau. Het gastouderbureau heeft een bemiddelende, ondersteunende en adviserende rol naar zowel de vraag- als de gastouders. Verder dient een gastouder te voldoen aan de door de overheid gesteld eisen op gebied van vooropleiding, verklaring omtrent het gedrag en ehbo aan kinderen.

Aanmelding gastouder

Na aanmelding van een gastouder wordt er een intakegesprek gehouden door een bemiddelingsmedewerker met de (aspirant)gastouder. Dit gesprek vindt plaats bij de gastouder thuis om tevens te kunnen bespreken of de woonomgeving voldoet aan de eisen van het gastouderbureau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie. Pas wanneer aan alle voorwaarden kan worden voldaan wordt de gastouder ingeschreven. Er wordt een overeenkomst voor bemiddeling tussen gastouderbureau en gastouder afgesloten en ondertekent door gastouder en gastouderbureau. Voordat de gastouder daadwerkelijk als gastouder kan fungeren moet er een verklaring van goed gedrag worden overlegd. (zie criteria gastouder)

Aanmelding vraagouder

Na aanmelding van een vraagouder wordt er een persoonlijk intakegesprek gehouden door een bemiddelingsmedewerker met de vraagouder. Dit gesprek vindt plaats bij de vraagouder thuis. Tijdens het gesprek worden alle wensen m.b.t. de kinderopvang van de vraagouder vastgelegd. Ook wordt er in dit gesprek uitgebreid aandacht besteed aan de financiële kant van de kinderopvang, zoals de tarieven, belastingdienst en de Wet Kinderopvang.

Kennismakingsgesprek

Op het moment dat het gastouderbureau een voorstel doet aan zowel de vraagouder als de gastouder over een koppeling volgt er een gesprek tussen beide partijen. De vraag- en gastouder bepalen in overleg waar dit gesprek plaatsvindt. Het gastouderbureau adviseert om het gesprek te laten plaatsvinden op de locatie waar het kind opgevangen gaat worden. Zowel de gast- als de vraagouder kunnen dan een beter beeld vormen over de plaats waar het kind wordt opgevangen. Tevens kan de gastouder met het kind kennismaken. Bij het kennismakingsgesprek is, tenzij daar om verzocht wordt, geen bemiddelingsmedewerker aanwezig. In deze bijeenkomst worden tussen de gast- en vraagouder zaken besproken die betrekking hebben op de opvang van het kind.

Koppelingsgesprek

Wanneer beide partijen besloten hebben met elkaar verder te gaan wordt er door het gastouderbureau een afspraak gemaakt voor een koppelingsgesprek. Hier is de bemiddelingsmedewerker bij aanwezig. Tijdens dit gesprek komen alle zaken aan de orde die te maken hebben met de opvang van het kind; de gewenste opvangtijden, afspraken over de opvoeding, omgang met het kind en allerlei andere zaken van praktische aard. Ter bekrachtiging van de gemaakte afspraken wordt er een overeenkomst van opdracht betreffende gastouderopvang tussen vraag- en gastouder afgesloten en ondertekend.

Proeftijd

Er wordt een proeftijd gehanteerd van 2 maanden, in deze periode kan zowel de gast- als de vraagouder de koppeling, zonder opzegtermijn, beëindigen. De bemiddelingsmedewerker neemt doorgaans tijdens deze periode contact op met beide partijen om na te gaan of het bevalt en of er eventueel vragen en/of problemen zijn.

Opzegtermijn

Na de proeftijd besluiten beide partijen of ze door willen gaan met de opvang. Is dit het geval dan geldt er vervolgens een opzegtermijn van één maand voor vraag- en gastouder.

Evaluatie en Begeleiding

Minimaal één maal per jaar zal er met de vraag- en gastouder een evaluatiegesprek worden gehouden.

Het GOB zal minimaal 1x per jaar een contactmoment met de vraagouder hebben om de voortgang en eventuele wijziging van de opvang te bespreken.

Bij de gastouder zal 1x per jaar de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie plaatsvinden. Hierin wordt bekeken of de woning van de gastouder nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang. Daarnaast wordt iedere gastouder minimaal 2x per jaar bezocht door het GOB.

Zie voor meer informatie het handboek van GOB Rosmalen.

©2024 GOB Rosmalen e.o.