Financiering kinderopvang 16-10-2017

Financiering kinderopvang 

Het kabinet heeft plannen om de financiering van kinderopvang eenvoudiger te maken. Dit door kinderopvangorganisaties rechtstreeks te betalen en de ouderbijdrage te berekenen op basis van een vastgesteld inkomen. Doel is met name om het aantal hoge terugvorderingen te verminderen en de daarmee gepaard gaande schuldenproblematiek te beperken en ouders eerder financiële zekerheid te geven. 

Het ministerie van SZW heeft hiervoor een wetvoorstel in voorbereiding. Met de Belangen­vereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK), Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, Stichting Voor Werkende Ouders en Vereniging GastOuderBranche (VGOB) zijn afspraken gemaakt over de belang­rijk­ste uitgangspunten voor de nieuwe financiering. De beoogde uitvoerder Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering.

Belanghebbende partijen zijn op uitnodiging van SZW en DUO actief betrokken bij de voorbereidingen. Bij de opgezette ketenstructuur (ketenwerkgroep, ketenregiegroep en een ketenbestuur) zijn de brancheorganisaties voor kinderopvangorganisaties inclusief gastouder­bureaus en peuterspeelzalen, belangenorganisaties voor ouders en een vertegenwoordiging van kinderopvangorganisaties, en softwareleveranciers betrokken.

De partijen bespreken vierwekelijks de toekomstige processen en systemen.  Een panel van ouders test  het digitale systeem dat DUO stapsgewijs ontwikkelt, bijvoorbeeld op gebruiks­vriendelijkheid. Softwareleveranciers hebben meegedaan aan diverse bijeenkomsten, voor een goede aansluiting van hun softwarepakket op de DUO-systemen. DUO neemt de uitkomsten van elke stap mee in de verdere ontwikkeling. Dezelfde partijen trekken ook samen op waar het gaat over de communicatie en de overige activiteiten voor de toekomstige implementatie. 

De politieke besluitvorming over het definitieve wetsvoorstel vindt naar verwachting plaats in 2018. Ondertussen blijft de huidige kinderopvangtoeslag gewoon van kracht. De nieuwe coalitie ziet het voorstel voor directe financiering als een kansrijke richting om verder uit te werken, die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.

©2021 GOB Rosmalen e.o.